แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
JPGE-03TR180108 8 - 12 ม.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 7,900
JPGE-03TR180110 10 - 14 ม.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180112 12 - 16 ม.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 7,900
JPGE-03TR180118 18 - 22 ม.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180120 20 - 24 ม.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 7,900
JPGE-03TR180122 22 - 26 ม.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 7,900
JPGE-03TR180124 24 - 28 ม.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180126 26 - 30 ม.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 7,900
JPGE-03TR180128 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 7,900
JPGE-03TR180130 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 7,900
JPGE-03TR180201 1 - 05 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180203 3 - 07 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180205 5 - 09 ก.พ. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 7,900
JPGE-03TR180207 7 - 11 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180209 9 - 13 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180211 11 - 15 ก.พ. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 7,900
JPGE-03TR180213 13 - 17 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180215 15 - 19 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180217 17 - 21 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180219 19 - 23 ก.พ. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 7,900
JPGE-03TR180221 21 - 25 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180223 23 - 27 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180225 25 ก.พ. - 01 ม.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
JPGE-03TR180227 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2561 30,900 30,900 30,900 30,900 7,900