แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
PEKTG011171214 14 - 18 ธ.ค. 2560 29,900 29,900 29,900 29,900 5,900
PEKTG011171223 23 - 27 ธ.ค. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 5,900
PEKTG011171228 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 32,900 32,900 32,900 32,900 6,500