แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
PEKTG008171227 27 - 31 ธ.ค. 2560 31,900 35,400 35,400 35,400 6,000
PEKTG008171230 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 32,900 36,400 36,400 36,400 6,000
PEKTG008171231 31 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561 32,900 36,400 36,400 36,400 6,000