แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
PEKTG002171019 19 - 23 ต.ค. 2560 23,900 23,900 22,900 21,900 5,000
PEKTG002171110 10 - 14 พ.ย. 2560 25,900 25,900 24,900 23,900 5,000
PEKTG002171201 1 - 05 ธ.ค. 2560 26,900 26,900 25,900 24,900 5,000
PEKTG002171222 22 - 26 ธ.ค. 2560 25,900 25,900 24,900 23,900 5,000
PEKTG002171227 27 - 31 ธ.ค. 2560 27,900 27,900 26,900 25,900 5,000
PEKTG002171230 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 28,900 28,900 27,900 26,900 5,500
PEKTG002171231 31 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561 28,900 28,900 27,900 26,900 5,500