แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
DPS-BI002170926 26 - 30 ก.ย. 2560 28,900 28,900 27,900 26,900 12,900
DPS-BI002171010 10 - 14 ต.ค. 2560 28,900 28,900 27,900 26,900 12,900
DPS-BI002171024 24 - 28 ต.ค. 2560 28,900 28,900 27,900 26,900 12,900
DPS-BI002171031 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 2560 28,900 28,900 27,900 26,900 12,900
DPS-BI002171121 21 - 25 พ.ย. 2560 28,900 28,900 27,900 26,900 12,900
DPS-BI002171128 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2560 28,900 28,900 27,900 26,900 12,900
DPS-BI002171205 5 - 09 ธ.ค. 2560 29,900 29,900 28,900 27,900 12,900
DPS-BI002171212 12 - 16 ธ.ค. 2560 28,900 28,900 27,900 26,900 12,900
DPS-BI002171219 19 - 23 ธ.ค. 2560 32,900 32,900 31,900 30,900 14,900
DPS-BI002171226 26 - 30 ธ.ค. 2560 32,900 23,900 31,900 30,900 14,900
DPS-BI002180102 2 - 06 ม.ค. 2561 32,900 32,900 31,900 30,900 14,900
DPS-BI002180109 9 - 13 ม.ค. 2561 28,900 28,900 27,900 26,900 12,900
DPS-BI002180116 16 - 20 ม.ค. 2561 28,900 28,900 27,900 26,900 12,900
DPS-BI002180123 23 - 27 ม.ค. 2561 28,900 28,900 27,900 26,900 12,900
DPS-BI002180130 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2561 28,900 28,900 27,900 26,900 12,900