แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
MFM-FD023171006 6 - 08 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 5,500
MFM-FD023171007 7 - 09 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 5,500
MFM-FD023171013 13 - 15 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 5,500
MFM-FD023171020 20 - 22 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 5,500
MFM-FD023171021 21 - 23 ต.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 6,000
MFM-FD023171022 22 - 24 ต.ค. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 5,500
MFM-FD023171027 27 - 29 ต.ค. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 5,500
MFM-FD023171028 28 - 30 ต.ค. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 5,500
MFM-FD023171103 3 - 05 พ.ย. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 5,500
MFM-FD023171104 4 - 06 พ.ย. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 5,500
MFM-FD023171110 10 - 12 พ.ย. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 5,500
MFM-FD023171111 11 - 13 พ.ย. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 5,500
MFM-FD023171117 17 - 19 พ.ย. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 5,500
MFM-FD023171118 18 - 20 พ.ย. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 5,500
MFM-FD023171124 24 - 26 พ.ย. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 5,500
MFM-FD023171125 25 - 27 พ.ย. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 5,500
MFM-FD023171230 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 24,900 24,900 24,900 24,900 7,000
MFM-FD023171231 31 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 24,900 24,900 24,900 24,900 7,000