แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TR02171218 18 - 22 ธ.ค. 2560 29,999 29,999 29,999 29,999 7,900
TR02171219 19 - 23 ธ.ค. 2560 31,888 31,888 31,888 31,888 7,900
TR02171220 20 - 24 ธ.ค. 2560 29,999 29,999 29,999 29,999 7,900
TR02171224 24 - 28 ธ.ค. 2560 31,888 31,888 31,888 31,888 7,900
TR02171230 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 36,888 36,888 36,888 36,888 8,900