แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
HKG10171110 10 - 12 พ.ย. 2560 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500
HKG10171202 2 - 04 ธ.ค. 2560 12,999 12,999 12,999 12,999 3,500
HKG10171209 9 - 11 ธ.ค. 2560 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500
HKG10171215 15 - 17 ธ.ค. 2560 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500
HKG10171216 16 - 18 ธ.ค. 2560 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500
HKG10180106 6 - 08 ม.ค. 2561 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500
HKG10180113 13 - 15 ม.ค. 2561 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500
HKG10180203 3 - 05 ก.พ. 2561 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500
HKG10180317 17 - 19 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500
HKG10180324 24 - 26 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500