แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-HKGEK01180607 7 - 09 มิ.ย. 2561 10,991 10,991 10,991 10,991 4,000
GT-HKGEK01180608 8 - 10 มิ.ย. 2561 9,991 9,991 9,991 9,991 4,000
GT-HKGEK01180610 10 - 12 มิ.ย. 2561 9,991 9,991 9,991 9,991 4,000
GT-HKGEK01180614 14 - 16 มิ.ย. 2561 10,991 10,991 10,991 10,991 4,000
GT-HKGEK01180615 15 - 17 มิ.ย. 2561 9,991 9,991 9,991 9,991 4,000
GT-HKGEK01180617 17 - 19 มิ.ย. 2561 9,991 9,991 9,991 9,991 4,000
GT-HKGEK01180621 21 - 23 มิ.ย. 2561 10,991 10,991 10,991 10,991 4,000
GT-HKGEK01180630 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 9,991 9,991 9,991 9,991 4,000