แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
HAN11180316 16 - 18 มี.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500
HAN11180317 17 - 19 มี.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500
HAN11180323 23 - 25 มี.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500
HAN11180324 24 - 26 มี.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500
HAN11180330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500
HAN11180405 5 - 07 เม.ย. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 2,500
HAN11180414 14 - 16 เม.ย. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 3,000
HAN11180415 15 - 17 เม.ย. 2561 14,888 14,888 14,888 14,888 3,000
HAN11180416 16 - 18 เม.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500
HAN11180429 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 2,500
HAN11180504 4 - 06 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 2,500
HAN11180608 8 - 10 มิ.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500
HAN11180615 15 - 17 มิ.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500
HAN11180622 22 - 24 มิ.ย. 2561 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500
HAN11180629 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 11,888 2,500