แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-KULMH02171103 3 - 05 พ.ย. 2560 9,999 9,999 9,999 8,999 3,599
GT-KULMH02171117 17 - 19 พ.ย. 2560 9,999 9,999 9,999 8,999 3,599
GT-KULMH02171209 9 - 11 ธ.ค. 2560 11,999 11,999 11,999 10,999 3,599
GT-KULMH02171231 31 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 12,999 12,999 12,999 11,999 4,599