แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
VN004180209 9 - 11 ก.พ. 2561 8,900 8,900 8,900 8,500 2,500
VN004180216 16 - 18 ก.พ. 2561 11,900 11,900 11,900 10,500 2,500
VN004180302 2 - 04 มี.ค. 2561 8,900 8,900 8,900 8,500 2,500
VN004180309 9 - 11 มี.ค. 2561 8,900 8,900 8,900 8,500 2,500
VN004180316 16 - 18 มี.ค. 2561 8,900 8,900 8,900 8,500 2,500
VN004180323 23 - 25 มี.ค. 2561 8,900 8,900 8,900 8,500 2,500
VN004180330 26 - 29 พ.ย. 2560 8,900 8,900 8,900 8,500 2,500
VN004180406 6 - 08 เม.ย. 2561 8,900 8,900 8,900 8,500 2,500
VN004180412 12 - 14 เม.ย. 2561 11,900 11,900 11,900 10,500 2,500
VN004180413 13 - 15 เม.ย. 2561 11,900 11,900 11,900 10,500 2,500
VN004180420 20 - 22 เม.ย. 2561 8,900 8,900 8,900 8,500 2,500
VN004180427 27 - 29 เม.ย. 2561 8,900 8,900 8,900 8,500 2,500