แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-ICNXJ15171222 22 - 26 ธ.ค. 2560 26,899 26,899 26,899 26,899 8,900
GT-ICNXJ15171224 24 - 28 ธ.ค. 2560 26,899 26,899 26,899 26,899 8,900
GT-ICNXJ15171226 26 - 30 ธ.ค. 2560 27,899 27,899 27,899 27,899 8,900