แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-MFMNX01171119 19 - 21 พ.ย. 2560 11,911 11,911 11,911 11,911 8,000
GT-MFMNX01171120 20 - 22 พ.ย. 2560 11,911 11,911 11,911 11,911 8,000
GT-MFMNX01171121 21 - 23 พ.ย. 2560 11,911 11,911 11,911 11,911 8,000
GT-MFMNX01171122 22 - 24 พ.ย. 2560 11,911 11,911 11,911 11,911 8,000
GT-MFMNX01171126 26 - 28 พ.ย. 2560 11,911 11,911 11,911 11,911 8,000
GT-MFMNX01171127 27 - 29 พ.ย. 2560 11,911 11,911 11,911 11,911 8,000
GT-MFMNX01171128 28 - 30 พ.ย. 2560 11,911 11,911 11,911 11,911 8,000
GT-MFMNX01171129 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2560 11,911 11,911 11,911 11,911 8,000
GT-MFMNX01171202 2 - 04 ธ.ค. 2560 16,911 16,911 16,911 16,911 9,000
GT-MFMNX01171203 3 - 05 ธ.ค. 2560 16,911 16,911 16,911 16,911 9,000
GT-MFMNX01171204 4 - 06 ธ.ค. 2560 12,911 12,911 12,911 12,911 8,000
GT-MFMNX01171205 5 - 07 ธ.ค. 2560 12,911 12,911 12,911 12,911 8,000
GT-MFMNX01171206 6 - 08 ธ.ค. 2560 12,911 12,911 12,911 12,911 8,000
GT-MFMNX01171209 9 - 11 ธ.ค. 2560 16,911 16,911 16,911 16,911 9,000
GT-MFMNX01171210 10 - 12 ธ.ค. 2560 16,911 16,911 16,911 16,911 9,000
GT-MFMNX01171211 11 - 13 ธ.ค. 2560 12,911 12,911 12,911 12,911 8,000
GT-MFMNX01171212 12 - 14 ธ.ค. 2560 12,911 12,911 12,911 12,911 8,000
GT-MFMNX01171213 13 - 15 ธ.ค. 2560 12,911 12,911 12,911 12,911 8,000