แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-MFMNX02171119 19 - 21 พ.ย. 2560 7,999 7,999 7,999 7,999 3,900
GT-MFMNX02171120 20 - 22 พ.ย. 2560 7,999 7,999 7,999 7,999 3,900
GT-MFMNX02171121 21 - 23 พ.ย. 2560 7,999 7,999 7,999 7,999 3,900
GT-MFMNX02171122 22 - 24 พ.ย. 2560 7,999 7,999 7,999 7,999 3,900
GT-MFMNX02171126 26 - 28 พ.ย. 2560 7,999 7,999 7,999 7,999 3,900
GT-MFMNX02171127 27 - 29 พ.ย. 2560 7,999 7,999 7,999 7,999 3,900
GT-MFMNX02171128 28 - 30 พ.ย. 2560 7,999 7,999 7,999 7,999 3,900
GT-MFMNX02171129 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2560 7,999 7,999 7,999 7,999 3,900