แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
EX01171005 5 - 08 ต.ค. 2560 23,999 23,999 23,999 22,999 5,000
EX01171019 19 - 22 ต.ค. 2560 23,999 23,999 23,999 22,999 5,000
EX01171102 2 - 05 พ.ย. 2560 23,999 23,999 23,999 22,999 5,000
EX01171116 16 - 19 พ.ย. 2560 23,999 23,999 23,999 22,999 5,000
EX01171207 7 - 10 ธ.ค. 2560 23,999 23,999 23,999 22,999 5,000
EX01180118 18 - 21 ม.ค. 2561 23,999 23,999 23,999 22,999 5,000