แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-SIN3K01180119 19 - 21 ม.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180126 26 - 28 ม.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180202 2 - 04 ก.พ. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180209 9 - 11 ก.พ. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180217 17 - 19 ก.พ. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180303 3 - 05 มี.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180309 9 - 11 มี.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180316 16 - 18 มี.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180407 7 - 09 เม.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180413 13 - 15 เม.ย. 2561 16,900 16,900 16,900 15,900 5,000
GT-SIN3K01180414 14 - 16 เม.ย. 2561 16,900 16,900 16,900 15,900 5,000
GT-SIN3K01180420 20 - 22 เม.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180421 21 - 23 เม.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180511 11 - 13 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180518 18 - 20 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K01180525 25 - 27 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000