แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-PNHPG01171124 24 - 26 พ.ย. 2560 14,889 14,889 14,889 14,889 2,900
GT-PNHPG01171125 25 - 27 พ.ย. 2560 14,889 14,889 14,889 14,889 2,900
GT-PNHPG01171202 2 - 04 ธ.ค. 2560 15,889 15,889 15,889 15,889 2,900
GT-PNHPG01171208 8 - 10 ธ.ค. 2560 15,889 15,889 15,889 15,889 2,900
GT-PNHPG01171209 9 - 11 ธ.ค. 2560 15,889 15,889 15,889 15,889 2,900
GT-PNHPG01171215 15 - 17 ธ.ค. 2560 14,889 14,889 14,889 14,889 2,900
GT-PNHPG01171216 16 - 18 ธ.ค. 2560 15,889 15,889 15,889 15,889 2,900