แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-NRTXJ25171115 15 - 19 พ.ย. 2560 24,991 24,991 24,991 24,991 7,900
GT-NRTXJ25171116 16 - 20 พ.ย. 2560 24,991 24,991 24,991 24,991 7,900
GT-NRTXJ25171122 22 - 26 พ.ย. 2560 30,999 30,999 30,999 29,999 7,900
GT-NRTXJ25171123 23 - 27 พ.ย. 2560 30,999 30,999 30,999 29,999 7,900
GT-NRTXJ25171129 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 31,999 31,999 31,999 30,999 7,900
GT-NRTXJ25171130 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2560 31,999 31,999 31,999 30,999 7,900