แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
KR28171223 23 - 27 ธ.ค. 2560 26,900 26,900 26,900 26,900 7,000
KR28171224 24 - 28 ธ.ค. 2560 26,900 26,900 26,900 26,900 7,000
KR28171225 25 - 29 ธ.ค. 2560 27,900 27,900 27,900 27,900 7,000
KR28171226 26 - 30 ธ.ค. 2560 27,900 27,900 27,900 27,900 7,000
KR28171227 27 - 31 ธ.ค. 2560 27,900 27,900 27,900 27,900 7,000
KR28171228 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,000
KR28171229 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 7,000
KR28171230 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 7,000