แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
KR27171202 2 - 05 ธ.ค. 2560 21,900 21,900 21,900 21,900 7,000
KR27171208 8 - 11 ธ.ค. 2560 21,900 21,900 21,900 21,900 7,000
KR27171209 9 - 12 ธ.ค. 2560 21,900 21,900 21,900 21,900 7,000
KR27171210 10 - 13 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 7,000
KR27171211 11 - 14 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 7,000
KR27171212 12 - 15 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 7,000
KR27171213 13 - 16 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 7,000
KR27171214 14 - 17 ธ.ค. 2560 18,900 18,900 18,900 18,900 7,000
KR27171215 15 - 18 ธ.ค. 2560 18,900 18,900 18,900 18,900 7,000
KR27171216 16 - 19 ธ.ค. 2560 18,900 18,900 18,900 18,900 7,000
KR27171217 17 - 20 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 7,000
KR27171218 18 - 21 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 7,000
KR27171219 19 - 22 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 7,000
KR27171220 20 - 23 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 7,000
KR27171221 21 - 24 ธ.ค. 2560 18,900 18,900 18,900 18,900 7,000
KR27171229 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 7,000
KR27171230 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 7,000
KR27171231 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 7,000