แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
PEK03171206 6 - 10 ธ.ค. 2560 16,777 19,777 19,777 19,777 4,000
PEK03171208 8 - 12 ธ.ค. 2560 16,777 19,777 19,777 19,777 4,500
PEK03171213 13 - 17 ธ.ค. 2560 16,777 19,777 19,777 19,777 4,000
PEK03171214 14 - 18 ธ.ค. 2560 16,777 19,777 19,777 19,777 4,000