แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-LPQPG01171125 25 - 27 พ.ย. 2560 13,559 13,559 13,559 13,559 2,900
GT-LPQPG01171201 1 - 03 ธ.ค. 2560 13,559 13,559 13,559 13,559 2,900
GT-LPQPG01171202 2 - 04 ธ.ค. 2560 13,559 13,559 13,559 13,559 2,900
GT-LPQPG01171203 3 - 05 ธ.ค. 2560 17,559 17,559 17,559 17,559 2,900
GT-LPQPG01171208 8 - 10 ธ.ค. 2560 17,559 17,559 17,559 17,559 2,900
GT-LPQPG01171209 9 - 11 ธ.ค. 2560 17,559 17,559 17,559 17,559 2,900
GT-LPQPG01171215 15 - 17 ธ.ค. 2560 13,559 13,559 13,559 13,559 2,900
GT-LPQPG01171222 22 - 24 ธ.ค. 2560 17,559 17,559 17,559 17,559 2,900
GT-LPQPG01171223 23 - 25 ธ.ค. 2560 17,559 17,559 17,559 17,559 2,900