แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTESB-QR001170922 2 - 29 ก.ย. 2560 29,911 29,911 29,911 29,911 3,500
GOTESB-QR001171007 7 - 14 ต.ค. 2560 29,911 29,911 29,911 29,911 3,500
GOTESB-QR001171014 14 - 21 ต.ค. 2560 29,911 29,911 29,911 29,911 3,500
GOTESB-QR001171104 4 - 11 พ.ย. 2560 29,911 29,911 29,911 29,911 3,500
GOTESB-QR001171108 8 - 15 พ.ย. 2560 29,911 29,911 29,911 29,911 3,500
GOTESB-QR001171111 11 - 18 พ.ย. 2560 29,911 29,911 29,911 29,911 3,500
GOTESB-QR001171118 18 - 25 พ.ย. 2560 29,911 29,911 29,911 29,911 3,500
GOTESB-QR001171125 25 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2560 29,911 29,911 29,911 29,911 3,500