แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ICNXJ025171203 3 - 07 ธ.ค. 2560 20,900 20,900 20,900 20,900 5,900
ICNXJ025171205 5 - 09 ธ.ค. 2560 20,900 20,900 20,900 20,900 5,900
ICNXJ025171209 9 - 13 ธ.ค. 2560 22,900 22,900 22,900 22,900 5,900
ICNXJ025171215 15 - 19 ธ.ค. 2560 19,900 19,900 19,900 19,900 5,900
ICNXJ025171217 17 - 21 ธ.ค. 2560 18,900 18,900 18,900 18,900 5,900
ICNXJ025171221 21 - 25 ธ.ค. 2560 19,900 19,900 19,900 19,900 6,900
ICNXJ025171229 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900
ICNXJ025171230 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 7,900