แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
HAN09181013 13 - 16 ต.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 3,000
HAN09181020 20 - 23 ต.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 3,000
HAN09181110 10 - 13 พ.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 3,000
HAN09181117 17 - 20 พ.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 3,000
HAN09181124 24 - 27 พ.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 3,000
HAN09181202 2 - 05 ธ.ค. 2561 14,888 14,888 14,888 14,888 3,000
HAN09181208 8 - 11 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 3,000
HAN09181229 29 ธ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2562 19,888 19,888 19,888 19,888 4,000