แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTNAV-TK001171109 9 - 16 พ.ย. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 3,900
GOTNAV-TK001171116 16 - 23 พ.ย. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 3,900
GOTNAV-TK001171123 23 - 30 พ.ย. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 3,900
GOTNAV-TK001171130 30 พ.ย. - 07 ธ.ค. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 3,900
GOTNAV-TK001171202 2 - 09 ธ.ค. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 3,900
GOTNAV-TK001171204 4 - 10 ธ.ค. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 3,900
GOTNAV-TK001171214 14 - 21 ธ.ค. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 3,900
GOTNAV-TK001171226 26 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 38,900 38,900 38,900 38,900 7,500
GOTNAV-TK001171228 28 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561 38,900 38,900 38,900 38,900 7,500