แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTADB-TK002171005 5 - 12 ต.ค. 2560 37,900 37,900 37,900 37,900 3,900
GOTADB-TK002171019 19 - 26 ต.ค. 2560 37,900 37,900 37,900 37,900 3,900
GOTADB-TK002171026 26 ต.ค. - 02 พ.ย. 2560 37,900 37,900 37,900 37,900 3,900
GOTADB-TK002171101 1 - 08 พ.ย. 2560 37,900 37,900 37,900 37,900 3,900
GOTADB-TK002171103 3 - 10 พ.ย. 2560 37,900 37,900 37,900 37,900 3,900
GOTADB-TK002171201 1 - 08 ธ.ค. 2560 37,900 37,900 37,900 37,900 3,900
GOTADB-TK002171203 3 - 10 ธ.ค. 2560 37,900 37,900 37,900 37,900 3,900
GOTADB-TK002171207 7 - 14 ธ.ค. 2560 37,900 37,900 37,900 37,900 3,900
GOTADB-TK002171221 21 - 28 ธ.ค. 2560 41,900 41,900 41,900 41,900 7,500
GOTADB-TK002171227 27 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 41,900 41,900 41,900 41,900 7,500
GOTADB-TK002171229 29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561 41,900 41,900 41,900 41,900 7,500