แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
KR24171121 21 - 25 พ.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,000
KR24171128 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,000
KR24171129 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,000
KR24171130 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000