แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-HKGCX05171118 18 - 20 พ.ย. 2560 9,999 13,499 13,499 13,499 3,900
GT-HKGCX05171202 2 - 04 ธ.ค. 2560 12,999 16,499 16,499 16,499 4,900
GT-HKGCX05171210 10 - 12 ธ.ค. 2560 11,999 15,499 15,499 15,499 4,900
GT-HKGCX05171215 15 - 17 ธ.ค. 2560 9,999 13,499 13,499 13,499 3,900