แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
HKG-FD004171110 10 - 12 พ.ย. 2560 10,900 10,900 10,900 10,900 5,000
HKG-FD004171117 17 - 19 พ.ย. 2560 10,900 10,900 10,900 10,900 5,000
HKG-FD004171201 1 - 03 ธ.ค. 2560 10,900 10,900 10,900 10,900 5,000
HKG-FD004171209 9 - 11 ธ.ค. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 5,000
HKG-FD004171230 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 19,900 19,900 19,900 19,900 7,000