แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
KUL-MH001170929 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 10,900 10,900 10,900 9,900 4,200
KUL-MH001171013 13 - 15 ต.ค. 2560 11,900 11,900 11,900 10,900 4,200
KUL-MH001171021 21 - 23 ต.ค. 2560 11,900 11,900 11,900 10,900 4,200
KUL-MH001171103 3 - 05 พ.ย. 2560 10,900 10,900 10,900 9,900 4,200
KUL-MH001171117 17 - 19 พ.ย. 2560 10,900 10,900 10,900 9,900 4,200
KUL-MH001171209 9 - 11 ธ.ค. 2560 11,900 11,900 11,900 10,900 4,200
KUL-MH001171230 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,200
KUL-MH001171231 31 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,200