แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
IDSH007FD171020 20 - 23 ต.ค. 2560 20,999 20,999 19,999 18,999 6,900
IDSH007FD171208 8 - 11 ธ.ค. 2560 18,999 18,999 17,999 16,999 6,900
IDSH007FD171229 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 19,999 19,999 18,999 17,999 6,900
IDSH007FD171230 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 20,999 20,999 19,999 18,999 6,900
IDSH007FD171231 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 19,999 19,999 18,999 17,999 6,900