แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
NRT04171216 16 - 20 ธ.ค. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT04171220 20 - 24 ธ.ค. 2560 33,900 33,900 33,900 33,900 8,000
NRT04171221 21 - 25 ธ.ค. 2560 25,999 25,999 25,999 25,999 8,000
NRT04171222 22 - 26 ธ.ค. 2560 25,999 25,999 25,999 25,999 8,000
NRT04171223 23 - 27 ธ.ค. 2560 35,900 35,900 35,900 35,900 8,000
NRT04171228 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 35,999 35,999 35,999 35,999 10,000
NRT04171229 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 35,999 35,999 35,999 35,999 10,000
NRT04171230 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 49,900 49,900 49,900 49,900 10,000
NRT04171231 31 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561 31,999 31,999 31,999 31,999 10,000