แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
NRT01171221 21 - 25 ธ.ค. 2560 25,999 25,999 25,999 25,999 8,000
NRT01171222 22 - 26 ธ.ค. 2560 33,900 33,900 33,900 33,900 8,000
NRT01171227 27 - 31 ธ.ค. 2560 39,900 39,900 39,900 39,900 8,000
NRT01171228 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 43,900 43,900 43,900 43,900 10,000
NRT01171230 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 45,900 45,900 45,900 45,900 10,000
NRT01171231 31 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561 33,900 33,900 33,900 33,900 10,000