แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
NRT03171101 1 - 05 พ.ย. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171102 2 - 06 พ.ย. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171103 3 - 07 พ.ย. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171108 8 - 12 พ.ย. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171109 9 - 13 พ.ย. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171110 10 - 14 พ.ย. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171115 15 - 19 พ.ย. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171116 16 - 20 พ.ย. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171117 17 - 21 พ.ย. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171122 22 - 26 พ.ย. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171123 23 - 27 พ.ย. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171124 24 - 28 พ.ย. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171129 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000
NRT03171130 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2560 31,900 31,900 31,900 31,900 8,000