แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GHNRTXJ-JUL60170720 20 - 24 ก.ค. 2560 26,900 26,900 26,900 23,900 7,900
GHNRTXJ-JUL60170726 26 - 30 ก.ค. 2560 26,900 26,900 26,900 23,900 7,900
GHNRTXJ-JUL60170727 27 - 31 ก.ค. 2560 26,900 26,900 26,900 23,900 7,900