แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TWGT08XW170810 10 - 14 ส.ค. 2560 14,991 14,991 14,991 14,991 4,500
TWGT08XW170815 15 - 19 ส.ค. 2560 11,991 11,991 11,991 11,991 4,500
TWGT08XW170817 17 - 21 ส.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
TWGT08XW170821 21 - 25 ส.ค. 2560 11,991 11,991 11,991 11,991 4,500
TWGT08XW170822 22 - 26 ส.ค. 2560 11,991 11,991 11,991 11,991 4,500
TWGT08XW170823 23 - 27 ส.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
TWGT08XW170824 24 - 28 ส.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
TWGT08XW170826 26 - 30 ส.ค. 2560 11,991 11,991 11,991 11,991 4,500
TWGT08XW170827 27 - 31 ส.ค. 2560 11,991 11,991 11,991 11,991 4,500
TWGT08XW170828 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 2560 11,991 11,991 11,991 11,991 4,500
TWGT08XW170829 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 2560 11,991 11,991 11,991 11,991 4,500
TWGT08XW170830 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
TWGT08XW170831 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500