แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
SQ02RU171120 20 - 26 พ.ย. 2560 44,999 44,999 44,999 43,999 8,000
SQ02RU171204 4 - 10 ธ.ค. 2560 48,999 48,999 48,999 47,999 8,000
SQ02RU171206 6 - 12 ธ.ค. 2560 48,999 48,999 48,999 47,999 8,000
SQ02RU171227 27 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 55,999 55,999 55,999 54,999 11,000