แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
HKGE045FD171110 10 - 12 พ.ย. 2560 6,900 10,900 10,900 10,900 3,500
HKGE045FD171112 12 - 14 พ.ย. 2560 7,900 11,900 11,900 11,900 3,500
HKGE045FD171117 17 - 19 พ.ย. 2560 7,900 11,900 11,900 11,900 3,500
HKGE045FD171119 19 - 21 พ.ย. 2560 7,900 11,900 11,900 11,900 3,500
HKGE045FD171124 24 - 26 พ.ย. 2560 7,900 11,900 11,900 11,900 3,500
HKGE045FD171126 26 - 28 พ.ย. 2560 7,900 11,900 11,900 11,900 3,500
HKGE045FD171201 1 - 03 ธ.ค. 2560 8,900 12,900 12,900 12,900 3,500
HKGE045FD171203 3 - 05 ธ.ค. 2560 8,900 12,900 12,900 12,900 3,500
HKGE045FD171208 8 - 10 ธ.ค. 2560 9,900 13,900 13,900 13,900 3,500
HKGE045FD171209 9 - 11 ธ.ค. 2560 9,900 13,900 13,900 13,900 3,500
HKGE045FD171214 14 - 16 ธ.ค. 2560 8,900 12,900 12,900 12,900 3,500
HKGE045FD171217 17 - 19 ธ.ค. 2560 7,900 11,900 11,900 11,900 3,500
HKGE045FD171222 22 - 24 ธ.ค. 2560 9,900 13,900 13,900 13,900 3,500
HKGE045FD171224 24 - 26 ธ.ค. 2560 9,900 13,900 13,900 13,900 3,500
HKGE045FD171230 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 12,900 16,900 16,900 16,900 3,500
HKGE045FD171231 31 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 12,900 16,900 16,900 16,900 3,500
HKGE045FD180101 1 - 03 ม.ค. 2561 10,900 14,900 14,900 14,900 3,500