แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
MFM-FD012170901 1 - 03 ก.ย. 2560 7,900 7,900 7,900 7,900 4,000
MFM-FD012170902 2 - 04 ก.ย. 2560 7,900 7,900 7,900 7,900 4,000
MFM-FD012170908 8 - 10 ก.ย. 2560 7,900 7,900 7,900 7,900 4,000
MFM-FD012170909 9 - 11 ก.ย. 2560 7,900 7,900 7,900 7,900 4,000
MFM-FD012170915 15 - 17 ก.ย. 2560 7,900 7,900 7,900 7,900 4,000
MFM-FD012170916 16 - 18 ก.ย. 2560 7,900 7,900 7,900 7,900 4,000
MFM-FD012170922 22 - 24 ก.ย. 2560 7,900 7,900 7,900 7,900 4,000
MFM-FD012170923 23 - 25 ก.ย. 2560 7,900 7,900 7,900 7,900 4,000
HKGO036FD171022 22 - 24 ต.ค. 2560 7,900 7,900 7,900 7,900 4,000
HKGO036FD171027 27 - 29 ต.ค. 2560 7,900 7,900 7,900 7,900 4,000
HKGO036FD171028 28 - 30 ต.ค. 2560 7,900 7,900 7,900 7,900 4,000