แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
MMGT062DD170921 21 - 23 ก.ย. 2560 8,999 8,999 8,999 8,999 3,500
MMGT062DD170922 22 - 24 ก.ย. 2560 10,999 10,999 10,999 10,999 3,500
MMGT062DD170923 23 - 25 ก.ย. 2560 10,999 10,999 10,999 10,999 3,500
MMGT062DD170924 24 - 26 ก.ย. 2560 8,999 8,999 8,999 8,999 3,500
MMGT062DD170928 28 - 30 ก.ย. 2560 10,999 10,999 10,999 10,999 3,500