แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
JPGT45XJ170802 2 - 06 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170803 3 - 07 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170804 4 - 08 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170805 5 - 09 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170809 9 - 13 ส.ค. 2560 27,999 27,999 27,999 26,999 7,900
JPGT45XJ170810 10 - 14 ส.ค. 2560 27,999 27,999 27,999 26,999 7,900
JPGT45XJ170811 11 - 15 ส.ค. 2560 27,999 27,999 27,999 26,999 7,900
JPGT45XJ170812 12 - 16 ส.ค. 2560 27,999 27,999 27,999 26,999 7,900
JPGT45XJ170817 17 - 21 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170818 18 - 22 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170819 19 - 23 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170823 23 - 27 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170824 24 - 28 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170825 25 - 29 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170826 26 - 30 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170830 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170831 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 2560 26,999 26,999 2,699 25,999 7,900
JPGT45XJ170901 1 - 05 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170902 2 - 06 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170906 6 - 10 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170907 7 - 11 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170908 8 - 12 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170909 9 - 13 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170913 13 - 17 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170914 14 - 18 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170915 15 - 19 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170916 16 - 20 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170921 21 - 25 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170922 22 - 26 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170923 23 - 27 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170927 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170928 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170929 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170930 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900