แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-ICNXJ12171102 2 - 06 พ.ย. 2560 16,999 16,999 16,999 16,999 4,900
GT-ICNXJ12171109 9 - 13 พ.ย. 2560 16,999 16,999 16,999 16,999 4,900
GT-ICNXJ12171114 14 - 18 พ.ย. 2560 16,999 16,999 16,999 16,999 4,900
GT-ICNXJ12171116 16 - 20 พ.ย. 2560 16,999 16,999 16,999 16,999 4,900
GT-ICNXJ12171121 21 - 25 พ.ย. 2560 16,999 16,999 16,999 16,999 4,900
GT-ICNXJ12171123 23 - 27 พ.ย. 2560 16,999 16,999 16,999 16,999 4,900
GT-ICNXJ12171128 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2560 16,999 16,999 16,999 16,999 4,900