แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ICNXJ020171010 10 - 14 ต.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 5,900
ICNXJ020171012 12 - 16 ต.ค. 2560 19,900 19,900 19,900 19,900 5,900
ICNXJ020171015 15 - 19 ต.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171017 17 - 21 ต.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171019 19 - 23 ต.ค. 2560 20,900 20,900 20,900 20,900 5,900
ICNXJ020171021 21 - 25 ต.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171023 23 - 27 ต.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171025 25 - 29 ต.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 5,900
ICNXJ020171027 27 - 31 ต.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 5,900
ICNXJ020171030 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171101 1 - 05 พ.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171103 3 - 07 พ.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171108 8 - 12 พ.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171110 10 - 14 พ.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171115 15 - 19 พ.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171117 17 - 21 พ.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171122 22 - 26 พ.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171124 24 - 28 พ.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900
ICNXJ020171129 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 5,900