แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
DXBEK006170907 7 - 11 ก.ย. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 5,900
DXBEK006170914 14 - 18 ก.ย. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 5,900
DXBEK006170928 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 5,900
DXBEK006171005 5 - 09 ต.ค. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 5,900
DXBEK006171012 12 - 16 ต.ค. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 5,900
DXBEK006171020 20 - 24 ต.ค. 2560 34,900 34,900 34,900 34,900 5,900