แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTDME-EK010171205 5 - 12 ธ.ค. 2560 55,900 55,900 55,900 55,900 7,900
GOTDME-EK010171226 26 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 66,900 66,900 66,900 66,900 10,900
GOTDME-EK010171229 29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561 66,900 66,900 66,900 66,900 10,900