แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
RUGO006EK170912 12 - 19 ก.ย. 2560 58,900 58,900 58,900 58,900 7,900
RUGO006EK170926 26 ก.ย. - 03 ต.ค. 2560 58,900 58,900 58,900 58,900 7,900
RUGO006EK171003 3 - 10 ต.ค. 2560 58,900 58,900 58,900 58,900 7,900
RUGO006EK171010 10 - 17 ต.ค. 2560 58,900 58,900 58,900 58,900 7,900
RUGO006EK171017 17 - 24 ต.ค. 2560 58,900 58,900 58,900 58,900 7,900
RUGO006EK171024 24 - 31 ต.ค. 2560 58,900 58,900 58,900 58,900 7,900