แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
JPGT11XJ170621 21 - 26 มิ.ย. 2560 24,999 24,999 24,999 23,999 8,900
JPGT11XJ170623 23 - 28 มิ.ย. 2560 24,999 24,999 24,999 23,999 8,900
JPGT11XJ170628 28 มิ.ย. - 03 ก.ค. 2560 24,999 24,999 24,999 23,999 8,900
JPGT11XJ170630 30 มิ.ย. - 05 ก.ค. 2560 24,999 24,999 24,999 23,999 8,900