แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-ICNXJ08170919 19 - 23 ก.ย. 2560 9,999 9,999 9,999 9,999 4,900
GT-ICNXJ08170920 20 - 24 ก.ย. 2560 14,999 14,999 14,999 14,999 4,900
GT-ICNXJ08170922 22 - 26 ก.ย. 2560 14,999 14,999 14,999 14,999 4,900
GT-ICNXJ08170927 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 14,999 14,999 14,999 14,999 4,900